Friday, April 12, 2013

HAPPY VAISAKHI

KHALSA TERO ROOP HAI KHAS
KHALSA MAIN HAU KARON NIWAS...
SARBAT KHALSA JI NU VAISAKHI
DIYAAN LAKH-LAKH VADHIAN..
NAGI G S